یکی از رفتار هایی که ممکن است حتی صبورترین والدین را نیز کلافه کند بهانه گیری و ناسازگاری کودک در 3 سالگی است.بهتر است بدانید بهانه گیری کودک تا چه حد طبیعی است و علت آنرا پیدا کنید و سعی در برطرف نمودن علت آن باشید.